Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Autohandel J.C. van den Berg & Zn B.V.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of opdracht van Autohandel J.C van den Berg & Zn B.V. en/of gelieerde bedrijven, gevestigd te Woudenberg, hierna te noemen v/d Berg.
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van v/d Berg haar algemene voorwaarden.
1.3 Bijzondere van de voorwaarden van v/d Berg afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijke zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na termijn vervallen is.
2.2 Onze opgave van gewicht, snelheid, brandstof of energieverbruik, etc. steeds bij benadering, doch zijn voor ons niet bindend.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden, zijnde transporteren en boeken van verschepingen, wordt eerst bindend voor v/d Berg door haar schriftelijke bevestiging.
3.2 Schriftelijke bevestiging gebeurt door het uitreiken van een factuur bij volledige betaling of van een kwitantie bij deelbetaling.
3.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten en gewicht door v/d Berg verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen, af bedrijf v/d Berg.
4.2 De door v/d Berg gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege aan haar worden opgelegd, tenzij zulks anders is aangegeven.
4.3 Indien na overeenkomst de prijzen van bijvoorbeeld belastingen en diensten door derden verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbetaling te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.
4.4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 10% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
4.5 Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.6 Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van v/d Berg, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling dient contant of per bank te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Opdrachtgever is verplicht alle facturen vóór de aflevering van bepaalde zaken respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden te betalen (payment in advance), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. V/d Berg zal de betreffende zaken niet eerder leveren respectievelijke de werkzaamheden verrichten, dan na volledige betaling van de factuur.
5.3 V/d Berg is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdracht- gever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
5.4 V/d Berg is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
5.5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat v/d Berg zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehouden- heid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 6. Annulering / niet-nakoming / opschorting

6.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door v/d Berg reeds gemaakte kosten te vergoeden. Opdrachtgever zal eveneens aan v/d Berg als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag dat op de opdracht is aanbetaald. Opdrachtgever is voorts verplicht v/d Berg te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
6.2 Overminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt v/d Berg zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
6.3 Slechts in door v/d Berg te bepalen omstandigheden kan de aanbetaling van de geannuleerde opdracht en/of de geweigerde goederen dienen als aanbetaling voor een nieuwe opdracht en/of nieuwe goederen.
6.4 V/d Berg is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
- opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
- opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
- faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd;
- het bedrijf van de opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
- een onderhands akkoord wordt aangeboden.
In deze gevallen is iedere vordering op opdrachtgever terstond opeisbaar, zonder dat v/d Berg tot schadevergoeding of garantie gehouden is.
6.5 Het in lid 6.4 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van v/d Berg passende zekerheid heeft gesteld.
6.6 Indien opdrachtgever gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft met betaling en/of afname is v/d Berg zonder nadere aankondiging gerechtigd de verkochte zaken weer te verkopen, in welk geval de gedane aanbetaling aan v/d Berg vervalt als vergoeding van de door haar geleden schade, behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs, dat deze schade minder is.

Artikel 7. Levertijd, levering, risico

7.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever v/d Berg schriftelijk in gebreke te stellen.
7.2 De leveringstermijnen worden vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor v/d Berg zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
7.3 Indien de opdrachtgever het object voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt het object voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan v/d Berg stalling en/of opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief van € 100,00 per maand.
7.4 Indien de koper, v/d Berg opdracht geeft om voertuigen te verschepen geschiedt de levering FAS, volgens de Incoterms 2010, tenzij schriftelijk een der andere Incoterms van de International Chamber of Commerce (ICC), Edition 2010, is overeengekomen.

Artikel 8. Uitbesteding werk aan derden

8.1 Opdrachtgever machtigt v/d Berg om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 9. Reclame / garantie

9.1 Opdrachtgever is verplicht direct na de levering van het werk c.q. De goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, v/d Berg direct mondeling dan wel schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet direct v/d Berg wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
9.2 V/d Berg dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal v/d Berg hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen vervangen.
9.3 Door ons geleverde, gebruikte goederen worden door ons niet gegarandeerd, ook niet voor verborgen gebreken, tenzij bedrog zou kunnen worden bewezen of van deze bepaling bij de betrokken transactie uitdrukkelijk wordt afgeweken.
9.4 Voor zover in onze diensten werk van derden is begrepen, zal de garantie gelden die deze derden hanteren.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 V/d Berg is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven;
b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. beschadigingen aan de geleverde zaken te gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
d. enige ander van buiten afkomende oorzaak.
10.2 Indien de opdrachtgever tevens de verscheping van de door hem bij v/d Berg gekochte goederen bij v/d Berg regelt, ligt de aansprakelijkheid tijdens transport van Woudenberg naar betreffende vertrekhaven / bestemming bij v/d Berg. Tijdens de stalling c.q. opslag en na aflevering in de door opdrachtgever gekozen vertrekhaven/bestemming ligt de aansprakelijkheid bij de opdrachtgever.
10.3 Indien de opdrachtgever de verscheping van de door hem bij derden gekochte goederen bij v/d Berg regelt, ligt de aansprakelijkheid tijdens transport van Woudenberg naar betreffende vertrekhaven / bestemming bij v/d Berg. Tijdens de stalling c.q. opslag en na aflevering in de door opdrachtgever gekozen vertrekhaven/bestemming ligt de aansprakelijkheid bij de opdrachtgever.
10.4 Aansprakelijkheid tijdens de reis van vertrekhaven naar eindbestemming, ligt bij de betreffende rederij. De opdracht betreffende de verscheping van de door de opdrachtgever gekochte goederen geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van de betreffende rederij.
10.5 De verantwoordelijkheid van de meegestuurde goederen in een bij v/d Berg gekocht voertuig(en) ligt bij de opdrachtgever. Voor een overzicht van de geldende regels voor export van goederen, verwijzen wij naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang v/d Berg geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van v/d Berg.
11.2 V/d Berg heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
11.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 12. Retentierecht

12.1 V/d Berg heeft het recht het voertuig c.q. object onder zich te houden zolang de schuld niet is betaald. V/d Berg heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar v/d Berg of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van v/d Berg, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van v/d Berg, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor v/d Berg overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe dan ook genaamd kan doen gelden. V/d Berg is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. Overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 14. Wanprestatie en ontbinding

14.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
14.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal v/d Berg ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
14.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft v/d Berg eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die v/d Berg op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 15. Toepasselijk recht / geschillen

15.1 Op alle door v/d Berg gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten.
15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van v/d Berg, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 16. Vertalingen

16.1 Indien van deze algemene voorwaarden een vertaling wordt gemaakt en er interpretatieverschillen ontstaan tussen de Nederlandse tekst en de tekst in de vreemde taal, is de Nederlandse tekst beslissend.

Artikel 17. Vrijwaring

17.1 De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken terzake van eventuele door of in de verband met het product, danwel het bezit of gebruik daarvan direct of indirect bij derden veroorzaakte schade, hoe en in welke vorm dan ook, voor zover deze verder gaat dan de aansprakelijkheid van ons jegens de wederpartij, ingevolge het bepaalde in deze algemenevoorwaarden.
17.2 De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van haar en derden veroorzaakt door een gebrek in een product, welke mede veroorzaakt is door een gedraging van de wederpartij of van haar ondergeschikten, waaronder begrepen het vervaardigen of aanpassen door ons van producten conform de instructie van onze wederpartij.
17.3 Mochten in een gerechtelijke procedure de bepalingen van dit artikel als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waarvoor wij verzekerd zijn en tot het maximum waarvoor wij verzekerd zijn, danwel waarvoor wij ons hadden behoren te verzekeren, mede gelet op de terzake in de branche geldende gewoonten.